1 Minute Fun! Japan Japanese Lesson Basic phrases

Let’s learn Japanese basic phrases!

  • Good Morning (Ohayo gozai masu)
  • Hello (Kon nichi wa)
  • Good Evening (Konbanwa)
  • Good Night (Oyasumi nasai)
  • Thank You (Arigato gozai masu)
  • You are Welcome (Dou itashi mashite)
  • I am sorry (Gomen nasai)
  • Good Bye (Sayonara)