CÁC CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Gửi đến toàn thể các Khách Hàng
Vui lòng đọc các chính sách sau đây trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho Fun Japan Communications Co., Ltd. (“FUN! JAPAN” hoặc “chúng tôi”).

1. Mục đích thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân

Dịch vụ FUN! JAPAN sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích như sau (“Mục Đích Sử Dụng”) tùy thuộc vào các yêu cầu tại đoạn “3. Cung cấp và cho thuê ngoài để xử lý thông tin cá nhân”:

(1) Sử dụng như một thành viên của dịch vụ FUN! JAPAN
 • Xác thực khi và sau khi đăng nhập, hiển thị tự động thông tin thành viên trên mỗi trang khi bạn sử dụng dịch vụ như là một thành viên đã đăng ký dịch vụ FUN! JAPAN
(2) Các giao dịch do dịch vụ FUN! JAPAN cung cấp
 • Các hoạt động cần thiết để bạn tham gia chương trình giải thưởng, thực hiện và xử lý các câu hỏi từ chúng tôi đến bạn, cung cấp các dịch vụ cập nhật có liên quan, và xử lý các giao dịch cần thiết khác để chúng tôi có thể vận hành dịch vụ FUN! JAPAN và/hoặc cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo yêu cầu của bạn
(3) Quảng cáo, khuyến mãi, và tiếp thị dịch vụ FUN! JAPAN như mô tả tại đoạn “4. Tiếp thị trực tiếp”
 • Cung cấp thông tin như là các tạp chí thư điện tử cho các khách hàng
 • Cung cấp thông tin về dịch vụ thông qua thư điện tử, thư hoặc điện thoại
(4) Cá nhân hóa và phát triển của dịch vụ
 • Cá nhân hóa các nội dung và quảng cáo mà bạn xem dựa trên các thuộc tính cá nhân như giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, và xu hướng, cũng như lịch sử mua hàng và lịch sử theo dõi trang web dịch vụ FUN! JAPAN
 • Phát triển các dịch vụ mới và cải tiến các dịch vụ hiện hữu dựa trên phân tích về việc sử dụng dịch vụ FUN! JAPAN của bạn
 • Kết nối với bạn về các dịch vụ thông qua các bảng câu hỏi, chiến dịch quảng cáo, bình luận, v...v...
(5) Xử lý câu hỏi của bạn
 • Xử lý câu hỏi của bạn về dịch vụ FUN! JAPAN qua thư điện tử, thư, v...v...
(6) Cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ
 • Cung cấp thông tin cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ tùy thuộc vào các yêu cầu tại đoạn “3. Cung cấp và thuê ngoài để xử lý thông tin cá nhân”
(7) Các mục đích khác liên quan đến dịch vụ FUN! JAPAN
 • Các mục đích khác liên quan trực tiếp đến các mục đích như được liệt kê tại các phân đoạn nhỏ (1) đến (6) phía trên.

2. Cách thức thu thập, thời hạn và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Khi cung cấp các dịch vụ, chúng tôi thu thập các thông tin sau đây liên quan đến các khách hàng của chúng tôi dựa trên cơ sở tự nguyện. Mong các bạn hiểu rằng nếu các dữ liệu chúng tôi yêu cầu không được cung cấp, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc trả lời các thắc mắc của bạn.

Xin lưu ý rằng các ví dụ đưa ra dưới đây về thông tin cá nhân có thể không thuộc “dữ liệu cá nhân” theo quy định pháp luật hiện hành, tùy thuộc vào nội dung cụ thể của thông tin và việc chúng tôi có thể xóa bất kỳ danh mục hoặc mục thông tin cá nhân nào chúng tôi đã thu thập, tùy thuộc vào danh mục trong Mục Đích Sử Dụng hoặc theo nhu cầu.

(1) Thông tin do bạn cung cấp
 • Tất cả các thông tin do bạn cung cấp, bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh sống, ngôn ngữ, tôn giáo, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động, vị trí hiện tại, và các câu trả lời cho bảng câu hỏi
(2) Thông tin có được liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi
 • Bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận diện bạn khi bạn tham gia chương trình giải thưởng hoặc bất kỳ giao dịch nào khác do FUN! JAPAN tổ chức và thông tin ghi nhận giao dịch có liên quan
 • Thông tin như bình luận hoặc mô tả được cung cấp cho FUN! JAPAN hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của FUN! JAPAN bằng thư điện tử hoặc bằng các phương tiện khác khi bạn đặt câu hỏi, hoàn tất bảng câu hỏi, tham gia vào chiến dịch quảng cáo, đăng tải một bình luận, đánh giá dịch vụ, v...v...
(3) Thông tin có được một cách tự động khi bạn truy cập vào trang web
 • Thông tin như địa chỉ IP và nhận dạng mô hình thiết bị đầu cuối di động được sử dụng khi máy tính của bạn truy cập Internet bao gồm cả vị trí truy cập của bạn
 • Thông tin có được khi bạn truy cập vào trang web này, ví dụ như loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, cũng như các trang (URL) bạn đã truy cập, thời gian và ngày truy cập, các sản phẩm bạn đã xem hoặc tìm kiếm
 • Ngoài ra, thông tin được thu thập và lưu trữ tự động mỗi lần bạn sử dụng dịch vụ FUN! JAPAN, như thông tin truy cập có được từ việc sử dụng cookie hoặc web beacon. Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie, bạn có thể thay đổi các cài đặt của trình duyệt, nhưng nếu bạn từ chối chấp nhận cookie, bạn không thể truy cập vào một số phần nhất định hoặc sử dụng một số chức năng nhất định của trang web này.
(4) Thời hạn sử dụng thông tin cá nhân: Một năm sau ngày cuối cùng bạn truy cập. Tuy nhiên, khi tài khoản của bạn bị xóa, toàn bộ thông tin cá nhân của bạn cũng sẽ bị xóa.

(5) Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân: Cho Mục Đích Sử Dụng, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, bao gồm Đài Loan và Nhật Bản.

3. Cung cấp và cho thuê ngoài để xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân theo Luật Bảo vệ Thông tin cá nhân của Nhật Bản, và sẽ không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc cho phép. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp hoặc cho thuê ngoài với mục đích để bên thứ ba xử lý trong phạm vi cần thiết nhằm đạt được Mục Đích Sử Dụng của thông tin cá nhân. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ quy định trong hợp đồng với bên thứ ba đó rằng các thông tin cá nhân sẽ được xử lý và quản lý theo cách tương tự như tại điều khoản này, việc xác định và quản lý bởi bên thứ ba đó sẽ được xác minh bằng cách thức thích hợp an toàn và đầy đủ.

(1) Các mục đích cung cấp hoặc cho thuê ngoài tương tự như các mục đích như quy định tại “1. Mục đích thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân”
(2) Dữ liệu cá nhân được cung cấp tương tự như quy định tại “2. Cách thức thu thập, thời hạn và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân”
(3) Các nhóm người mà thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến là các đại lý, các nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi thực hiện việc cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi cung cấp dịch vụ FUN! JAPAN cho bạn và/hoặc việc vận hành hoặc bảo trì hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
(4) Phạm vi của người sử dụng chung được giới hạn cho các nhà cung cấp dịch vụ cần thông tin để công việc của họ được tiến hành.
(5) Phương tiện và cách thức cung cấp và chia sẻ thông tin bao gồm các hệ thống được quản lý bởi dịch vụ FUN! JAPAN, phương tiện điện tử như CD-ROMs, và phương tiện tương tự như giấy.
(6) Khi yêu cầu chúng tôi chấm dứt việc cung cấp và/hoặc chia sẻ thông tin, vui lòng tham khảo và tiến hành theo “6. Thông báo, tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, xóa bỏ Mục Đích Sử Dụng thông tin cá nhân, cũng như tạm ngừng sử dụng, xóa bỏ, tạm ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba”

4. Tiếp thị trực tiếp

Chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu cá nhân để tiếp thị trực tiếp và chúng tôi sẽ không sử dụng các dữ liệu này trừ khi chúng tôi có được chấp thuận từ bạn (bao gồm biểu thị việc không phản đối) cho việc sử dụng theo dự định.

Chúng tôi có thể sử dụng tên và thông tin liên lạc của bạn (số điện thoại di động, địa chỉ và địa chỉ thư điện tử) để tiếp thị cho các nhóm dịch vụ, sản phẩm và chủ đề như sau:
(a) văn hóa, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Nhật Bản; và
(b) các chương trình khuyến mại, các chiến dịch quảng cáo và/hoặc các cuộc thi (bao gồm các cuộc thi xúc tiến thương mại) liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ như mô tả tại đoạn (a) phía trên.

Chúng tôi có thể cung cấp tên và thông tin liên lạc của bạn (số điện thoại, địa chỉ và địa chỉ thư điện tử) cho các đại lý, các nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (các nhà in, trung tâm chăm sóc khách hàng và công ty chuyển phát thư từ) hợp tác với chúng tôi trong việc tiếp thị các dịch vụ, sản phẩm và chủ đề như nêu phía trên, và chúng tôi cần có sự chấp thuận của bạn (bao gồm biểu thị việc không phản đối) cho mục đích đó.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu của bạn cho những người khác sử dụng cho việc tiếp thị trực tiếp như miêu tả phía trên, bạn có thể thông báo cho chúng tôi thông qua phần “Liên Lạc Với Chúng Tôi”.

5. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi có sẵn các biện pháp bảo vệ thích hợp và hợp lý từ góc độ kỹ thuật và quản lý để quản lý đúng cách và tránh các nguy cơ tiết lộ, mất mát, hoặc tổn hại đến thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết quản lý và bảo vệ chặt chẽ thông tin cá nhân bằng cách thu thập, sử dụng và cung cấp các thông tin này chỉ cho các mục đích thực hiện các dịch vụ hợp pháp dưới sự hướng dẫn của người quản lý bảo mật thông tin được bổ nhiệm theo các điều khoản bảo vệ thông tin cá nhân của công ty quản lý, Fun Japan Communication Co., Ltd.

6. Thông báo, tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, xóa bỏ Mục Đích Sử Dụng của thông tin cá nhân, cũng như tạm ngừng sử dụng, xóa bỏ, tạm ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

 • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi thông báo cho bạn Mục Đích Sử Dụng, tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, xóa bỏ, chấm dứt hoặc tạm ngừng việc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào dữ liệu cá nhân của bạn thông qua phần ‘Liên Lạc Với Chúng Tôi”. Nếu bạn quên tài khoản sử dụng hoặc mật khẩu, vui lòng xem trang Các Câu Hỏi Thường Gặp.
 • Bạn có quyền yêu cầu truy cập và chỉnh sửa thông tin về bạn mà chúng tôi nắm giữ. Nếu bạn muốn truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân, vui lòng liên lạc với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại 1-6-7 Shiba-Koen,Minato-ku,Tokyo,105-0011,Japan ([email protected]).
 • Đối với thủ tục xóa bỏ hoặc loại bỏ, bạn có thể tự thực hiện qua trang “Các Câu Hỏi Thường Gặp” hoặc chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn qua phần “Liên Lạc Với Chúng Tôi” bằng cách tạm ngừng việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc tạm ngừng cung cấp thông tin của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Nếu bạn yêu cầu chúng tôi tạm ngừng việc sử dụng dịch vụ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, bạn có thể bị giới hạn sử dụng một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ. Ngoài ra, nếu bạn không đăng nhập trong khoảng thời gian dài, dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị tự động xóa hoặc loại bỏ.
 • FUN! JAPAN có thể giữ các dữ liệu sao lưu nếu các dữ liệu bị mất do lỗi máy tính, lỗi của con người, hoặc các lý do bất khả kháng khác.

7. Thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên

Dịch vụ FUN! JAPAN bảo vệ thông tin của trẻ vị thành niên tương tự như cách bảo vệ thông tin của người lớn. Tuy nhiên, người sử dụng được xác định là trẻ vị thành niên theo pháp luật quốc gia hoặc pháp luật về cư trú có thể yêu cầu chấp thuận từ người giám hộ hợp pháp.

8. Trao đổi liên quan đến thông tin cá nhân

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo trang Hỗ trợ.

9. Bảo mật của trang web

 • Dịch vụ FUN! JAPAN có thể yêu cầu sự hợp tác của bạn để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn chính xác và được cập nhật.
 • Cho mục đích bảo đảm tính bảo mật, dịch vụ FUN! JAPAN sử dụng công nghệ SSL (Secure Sockets Layer) khi bạn đăng tải các thông tin quan trọng, như thông tin cá nhân được dùng để nhận dạng cá nhân, bảo vệ các thông tin để không bị lấy trộm, can thiệp hoặc thay đổi.

 • Hết.