(English follows Malay)

Polisi Perlindungan Maklumat Peribadi

Semua Pelanggan,
Sila baca polisi berikut sebelum memberikan maklumat peribadi anda kepada FUN! JAPAN (“FUN! JAPAN” atau “kami” atau “kita”). Dengan menggunakan laman web ini, anda adalah dianggap bersetuju dengan terma yang dinyatakan dan bersetuju untuk menerima perkhidmatan kami yang menggunakan maklumat peribadi anda.

1. Tujuan penggunaan maklumat peribadi
Perkhidmatan FUN! JAPAN akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan seperti berikut (selepas ini dirujuk sebagai “Tujuan Penggunaan”):
(1) Digunakan sebagai anggota perkhidmatan
• Pengesahan pada dan selepas log masuk dan paparan secara automatik sebagai ahli yang berdaftar serta maklumat keahlian pada setiap halaman apabila anda menggunakan perkhidmatan ini.

(2) Transaksi perkhidmatan yang disediakan oleh FUN! JAPAN
• Operasi yang diperlukan bagi penyertaan anda untuk mendapatkan hadiah dan sebagainya, sokongan untuk pertanyaan anda, pertanyaan dari kami kepada anda berkaitan perkhidmatan susulan serta lain-lain transaksi

(3) Pengiklanan, promosi dan perkhidmatan pemasaran
• Peruntukkan maklumat seperti emel majalah kepada pelanggan
• Peruntukkan maklumat tentang perkhidmatan melalui emel, mel atau telefon
• Kandungan peribadi dan iklan yang dilihat berdasarkan sifat-sifat peribadi seperti jantina, umur, tempat kediaman, hobi berserta keutamaan dan juga sejarah pembelian dan sejarah tontonan laman web perkhidmatan FUN! JAPAN
• Pembaharuan perkhidmatan dan peningkatan perkhidmatan sedia ada berdasarkan analisa anda dalam menggunakan perkhidmatan FUN! JAPAN
• Komunikasi dengan anda berkaitan perkhidmatan kami melalui soal selidik, kempen, komen dan lain-lain

(4) Sokongan bagi pertanyaan anda
•Sokongan bagi pertanyaan anda berkaitan dengan perkhidmatan FUN! JAPAN melalui emel, mel dan sebagainya

(5) Tujuan lain yang berkaitan dengan perkhidmatan FUN! JAPAN
•Kegunaan yang dianggap perlu untuk menyediakan perkhidmatan FUN! JAPAN berkaitan dengan perenggan (1) melalui perenggan (4) diatas

(6) Peruntukkan kepada pembekal perkhidmatan
•Peruntukkan maklumat peribadi kepada pembekal perkhidmatan menurut “3. Peruntukkan dan serahan maklumat peribadi”

(7) Pelbagai
• Maklumat peribadi boleh digunakan untuk tujuan yang dinyatakan diatas bagi perkhidmatan secara individu. Dalam kes ini, notis pemberitahuan akan diletakkan didalam laman web perkhidmatan individu tersebut.

2. Perolehan maklumat peribadi
Dalam memberikan perkhidmatan, kami mengumpul maklumat berikut yang berkaitan dengan pelanggan kami. Harap maklum bahawa ada beberapa maklumat tertentu boleh menjadi pilihan, kami mungkin tidak dapat menawarkan perkhidmatan, atau menjawab kepada pertanyaan berdasarkan kekurangan maklumat yang diberikan. Ini adalah contoh maklumat peribadi dan kemungkinan tidak akan dianggap maklumat peribadi bergantung kepada kandungan maklumat itu.
(1) Maklumat yang diberikan oleh anda
• Semua maklumat yang diberikan oleh anda termasuk nama, jantina, tarikh lahir, alamat kediaman, bahasa pertuturan, agama, alamat emel,lokasi semasa anda, nombor telefon bimbit berserta jawapan kepada soal selidik

(2) Maklumat yang diperolehi berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan kami
• Apa-apa maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda apabila anda memohon untuk hadiah atau apa-apa transaksi yang dianjurkan oleh FUN! JAPAN dan transaksi yang direkodkan yang berkaitan dengannya
• Maklumat pada komen atau penerangan yang diberikan apabila anda memberikan soalan, melengkapkan soal selidik, mengambil bahagian didalam kempen, memberikan komen dan perbandingan perkhidmatan kami atau sebagainya pada perkhidmatan FUN! JAPAN ini atau pembekal perkhidmatan melalui emel atau dengan cara yang lain

(3) Maklumat yang diperolehi secara mekanikal apabila anda mengakses laman web ini termasuk lokasi anda akses
• Maklumat seperti alamat IP dan pengenalan nombor terminal apabila anda melayari internet melalui computer
• Maklumat yang diperolehi apabila melayari laman web ini seperti versi dan jenis penyemak imbasan anda, system operasi dan platform dan juga halaman (URL) yang dilawati, masa dan tarikh lawatan berserta produk yang dilihat atau yang dicari
• Sebagai tambahan diatas, maklumat ini adalah dikumpul secara automatik dan disimpan setiap kali anda menggunakan perkhidmatan Kumpulan kami seperti mendapat maklumat dengan menggunakan cookie atau web teknologi beacon
• Untuk mengelakkan keraguan, maklumat yang diberikan diatas akan diurus dan diselenggara mengikut “4 Perlindungan maklumat peribadi” dibawah selepas ianya dipindahkan keluar dari Malaysia

3. Penyediaan maklumat peribadi yang diamanahkan
Di FUN! JAPAN, kami menguruskan maklumat peribadi dengan mematuhi Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dari Jepun dan tidak akan mendedahkan atau berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga tanpa mendapat kebenaran melainkan jika atau dibenarkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, maklumat peribadi anda mungkin akan disediakan atau diuruskan oleh pihak ketiga untuk mencapai tujuan penggunaan maklumat peribadi. Dalam kes ini, kami menetapkan didalam perjanjian dengan pihak ketiga bahawa maklumat peribadi ini akan dikendalikan dan diurus mengikut cara yang sama seperti dalam polisi ini, pengenalpastian pihak ketiga dan pengurusan pihak ketiga tersebut yang disahkan sesuai.
(1) Data peribadi yang diberikan atau diamanahkan adalah sama seperti yang dinyatakan dibawa “1. Tujuan penggunaan maklumat peribadi”

(2) Data peribadi yang diberikan juga adalah sama seperti di “2. Perolehan maklumat peribadi”

(3) Skop penggunaan bersama adalah terhad kepada pembekal perkhidmatan yang memerlukan maklumat tersebut untuk tugas yang dijalankan.

(4) Maksud kaedah dalam memberikan dan berkongsi maklumat adalan dengan menggunakan analog sederhana samada melalui pindahan secara elektronik, kertas-kertas, CD-ROM atau apa-apa perantaraan yang diuruskan oleh Perkhidmatan ini

(5) Sekiranya anda memohon untuk menyediakan dan atau berkongsi maklumat untuk ditamatkan, sila rujuk dan terus ke “5, pemberitahuan, pendedahan, pembetulan, penambahan, penghapusan kegunaan maklumat peribadi dan juga penggantungan pengunaan, penyingkiran, pemberhentian didalam penyediaan maklumat peribadi kepada pihak ketiga

4. Perlindungan maklumat peribadi
Kami mengambil langkah yang sesuai dan munasabah dari pandangan teknikal dan pengurusan untuk menjaga, menguruskan dengan baik dan menghalang pendedahan, kerugian atau kerosakkan maklumat peribadi. Kami berjanji untuk mengurus dan melindungi maklumat yang dikumpulkan. Penggunaan dan penyediaan maklumat ditegaskan adalah didalam lingungan perkhidmatan yang sah dengan mematuhi arahan dan dasar polisi pengurusan syarikat, Fun Japan Communications co.,LTD.

5. Pemberitahuan, pendedahan, pembetulan, penambahan, penghapusan tujuan penggunaan maklumat peribadi dan juga penggantungan penggunaan, penyingkiran, pemberhentian didalam penyediaan maklumat peribadi kepada pihak ketiga
• Anda boleh maklumkan kepada kami tujuan penggunaan dan permohonan untuk pendedahan, pembetulan, penambahan, penghapusan atau penamatan, penggantungan penyediaan kepada pihak ketiga diatas data peribadi melalui “Hubungi Kami”. Sekiranya anda terlupa ID atau kata laluan, sila rujuk kepada halaman FAQ.
• Berkaitan dengan prosedur penghapusan atau penamatan, anda boleh terus ke halaman “FAQ” atau kami akan membalas kepada permohonan “Hubungi kami” dengan menggantung penggunaan perkhidmatan atau penyediaan data peribadi kepada pembekal perkhidmatan.
• Sekiranya anda memohon untuk menamatkan perkhidmatan atau berhenti memberikan data peribadi kepada pembekal perkhidmatan, anda akan dihalang dari menggunakan sebahagian atau semua perkhidmatan ini. Sebagai tambahan, sekiranya anda tidak log masuk dalam tempoh yang lama, data peribadi anda akan ditamatkan atau dipadamkan secara automatik.
• FUN! JAPAN mungkin akan menyimpan data yang ada sekiranya terdapat kegagalan computer, kegagalan manusia atau apa-apa sebab utama. Berdasarkan sifat data, anda tidak boleh mengambil apa-apa prosedur untuk mengesahkan data simpanan.
• Dengan menggunakan perkhidmatan ini, anda dengan ini bersetuju dengan penyediaan dibawah “5. pemberitahuan , pendedahan, pembetulan, penambahan, penghapusan kepada maksud kegunaan maklumat peribadi dan juga penggantungan pengunaan, penyingkiran, pemberhentian didalam penyediaan maklumat peribadi kepada pihak ketiga

6. Maklumat peribadi orang yang belum dewasa
Perkhidmatan kami melindungi maklumat orang yang belum dewasa dengan tadbir urus yang sama dengan orang dewasa. Walau bagaimanapun, pengguna dibawah umur 15 tahun adalah dikehendaki mendapat pengesahan dari penjaga yang sah.

7. Maklumat peribadi untuk dihubungi
Sekiranya terdapat apa-apa pertanyaan berkaitan pengendalian maklumat peribadi ini, sila rujuk ke halaman Bantuan.

8. Keselamatan laman web ini
• Perkhidmatan FUN! JAPAN ini memerlukan kerjasama anda untuk memastikan bahawa data peribadi anda adalah tepat dan terkini.
• Untuk memastikan keselamatan, perkhidmatan FUN! JAPAN menggunakan teknologi SSL (Secure Sockets Layer) ketika anda memasukkan maklumat penting seperti maklumat peribadi yang boleh mengenalpasti seseorang individu, melindungi maklumat tersebut dari dipintas, diganggu atau diubahsuaikan.Personal Information Protection Policies

All Customers
Please read the following policies prior to providing personal information to FUN! JAPAN (“FUN! JAPAN” or “we” or “us”). By using this website, you are deemed to agree to the terms in this statement and agree to receive our services that utilize your personal information.
1. Purpose of uses of personal information
The FUN! JAPAN service will use your personal information for the following purposes (hereinafter referred to as “Purposes of Use”):
(1) Use as a member of the service
• Authentication upon and after logging in and automatic display of membership information on each page when you use the service as a registered member of the service

(2) Transactions provided by the FUN! JAPAN service
• Operations necessary for your entry for a prize, etc., support for your inquiry, inquiry from us to you, related follow-up services, and other transactions

(3) Advertising, promotion, and marketing for the service
• Provision of information such as email magazines for customers
• Provision of information on services via email, mail, or telephone
• Personalization of the contents and advertisement you view based on such personal attributes as your gender, age, place of residence, hobbies, and preferences, as well as purchase history and viewing history of the FUN! JAPAN service's web site
• Development of new services and enhancement of existing services based on analysis of your use of the FUN! JAPAN service
• Communication with you concerning services via questionnaires, campaigns, comments, etc.

(4) Support for your inquiry
• Support for your inquiry concerning the FUN! JAPAN service via email, mail, etc.

(5) Other purposes associated with FUN! JAPAN service
• Uses that are deemed necessary to provide the FUN! JAPAN service in association with (1) through (4) above

(6) Provision to service providers
• Provision of personal information to service providers according to “3. Provision and consignment of personal information”

(7) Miscellaneous
• Personal information may be used for a purpose not stipulated above for individual services. In this case, a notification will be placed on the web site of the individual service.

2. Acquisition of personal information
In providing services, we collect the following information pertaining to our customers. Please understand that while certain information may be optional, we may not be able to offer our services or respond to inquiries based on the lack of such optional information. These are examples of personal information, and might not constitute personal information, depending on the specific content of the information.
(1) Information provided by you
• All information you provide, including your name, gender, date of birth, place of residence, language, religion, email address, mobile phone email address, your current location, and answers to questionnaires

(2) Information obtained in connection with use of our services
• Any information that can be used to identify you when you apply for a prize or any other transaction organized by FUN! JAPAN and transaction record information associated therewith
• Information on the comment or description provided when you address a question, complete a questionnaire, participate in a campaign, enter a comment, rate a service, etc., to or with the FUN! JAPAN service or a service provider by email or by other means

(3) Information that is mechanically obtained when you access this website
• Information such as the IP address and mobile terminal model identification when your computer accesses the Internet including your location of access
• Information that is obtained when you access this website, such as the type and version of your browser, operating system, and platform, as well as the pages (URLs) you visited, the time and date of your visits, and the products you viewed or searched for
• In addition to the above, information that is automatically collected and stored every time you use our Group’s services, such as access information obtained by using cookie or web beacon technology
• For the avoidance of doubt, the above information provided will be duly managed and maintained in accordance with “4 Protection of personal information” below after it is transmitted to outside of Malaysia.

3. Provision and entrustment of personal information
At FUN! JAPAN, we handle personal information in compliance with the Act on the Protection of Personal Information of Japan, and will not disclose to or share your personal information with third parties without your consent unless required or permitted by law. However, your personal information may be provided to or handled by a third party to the extent to achieve the purpose of use of personal information. In this case, we stipulate in the agreement with such third party that the personal information will be handled and managed in the same manner as under this policy and the identification of such third party and the management by such third parties is verified as appropriate.
(1) Personal data that are provided or entrusted are the same as those specified under “1. Purpose of uses of personal information”

(2) Personal data that is provided are the same as “2. Acquisition of personal information”

(3) The scope of joint users is limited to the service providers who require the information for their duties to be carried out.

(4) The means and method of providing and sharing information are by analog medium, whether by electronic transfer, by paper, CD-ROM, or a medium managed by this Service

(5) If you request providing and/or sharing of information to be terminated, please refer to and proceed with “5. Notification, disclosure, correction, addition, deletion of the purpose of use of personal information, as well as, suspension of use, elimination, stopping of provision to third parties of personal information”

4. Protection of personal information
We are taking appropriate and reasonable measures from technical and management view points to protect, properly manage, and prevent the disclosure, loss, or damage of personal information. We promise to manage and protect in the collection, use and provision of information strictly within the bounds of legitimate service by adhering to the direction and privacy policies of the management company, Fun Japan Communications co.,LTD.

5. Notification, disclosure, correction, addition, deletion of the purpose of use of personal information, as well as, suspension of use, elimination, stopping of provision to third parties of personal information
•You may notify us of your purpose of use, and request for disclosure, correction, addition, deletion or termination, suspension of provision to any third party, of your personal data through “Contact Us.” If you have forgotten your user ID or password, please refer to the FAQ page.
•As to the procedure of deletion or termination, you may proceed by yourself on the page of “FAQ” or we will respond to your request to “Contact us” by suspending the use of the service or the provision of the personal data to service providers.
•If you request us to stop your use of service or to stop providing your personal data to service providers, you may be restricted from using parts or all of the services. In addition, if you have not logged in for a long time, your personal data may be automatically deleted or terminated.
•FUN! JAPAN may keep backup data in case of data loss due to computer failure, human error, or other force majeure reasons. You cannot take any procedures to confirm the backup data, due to their nature.
•By using the service, you are agreeing to the provisions under “5. Notification, disclosure, correction, addition, deletion of the purpose of use of personal information, as well as, termination in use, elimination, stopping of provision to third parties of personal information”

6. Personal information of minors
Our Service protects information of minors with the same governance of adults. However, users under the age of 15 years old may require the consent of a legal guardian.

7. Contact regarding personal information
If you have any questions concerning the handling of personal information, please refer to the Help page.

8. Security of this website
•The FUN! JAPAN service may ask for your cooperation to ensure that your personal data are accurate and up to date.
•In order to ensure security, the FUN! JAPAN service uses SSL (Secure Sockets Layer) technology when you enter important information, such as personal information that can be used to identify individuals, to protect the information from interception, interference, or alteration.
End