Điều Khoản Sử Dụng FUN! JAPAN

Chào mừng đến với FUN! JAPAN!

“FUN! JAPAN” có nghĩa chung là một dự án (“Dự Án FUN! JAPAN”) cung cấp các dịch vụ bao gồm hoạt động của trang web FUN! JAPAN (bao gồm nhưng không giới hạn tên miền web [․] có thể sửa đổi hoặc thay đổi vì bất kỳ lý do nào sau này) (“Trang Web”), cũng như các dịch vụ được cung cấp trên Trang Web (bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp thông tin và truyền thông mạng xã hội) và các dịch vụ khác liên quan, với mục đích thu hút sự quan tâm đến Nhật Bản bằng việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của Nhật Bản tới các khách hàng trên khắp Châu Á. Đơn vị quản lý FUN! JAPAN là FUN! JAPAN Communications, Ltd., sẽ cung cấp các dịch vụ và thông tin cho khách hàng theo các Điều Khoản Sử Dụng sau (“Điều Khoản Sử Dụng”).

Trong Điều Khoản Sử Dụng, “FUN! JAPAN”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” sẽ dẫn chiếu đến FUN! JAPAN Communications, Ltd. hoặc Dự Án FUN! JAPAN do FUN! JAPAN Communications, Ltd. điều hành, mang hàm ý tùy theo ngữ cảnh.

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng sau đây. Khi sử dụng hoặc truy cập FUN! JAPAN, bạn, là một khách hàng, được xem là đã đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng dưới đây. Nếu bạn truy cập trang web hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ các đối tác của chúng tôi qua FUN! JAPAN ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai, bạn cũng được xem là đã đồng ý với điều khoản sử dụng và hướng dẫn của đối tác đó vào thời điểm đó bất kể các điều khoản và hướng dẫn có bao gồm ở Trang Web hay không. Nếu điều khoản sử dụng và hướng dẫn cho sản phẩm và dịch vụ của đối tác của chúng tôi và Điều Khoản Sử Dụng có sự mâu thuẫn, Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Riêng tư

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi được áp dụng khi bạn sử dụng FUN! JAPAN.

Vui lòng đọc kỹ và đảm bảo rằng bạn đã hiểu chính sách này.

Trao đổi liên lạc điện tử

Khi bạn sử dụng FUN! JAPAN hoặc gửi thư điện tử đến FUN! JAPAN, bạn đang tham gia trao đổi liên lạc điện tử với FUN! JAPAN.

Bạn đồng ý nhận các thông tin liên lạc từ FUN! JAPAN như một phần của các thông báo liên quan đến các hoạt động, quảng cáo hoặc chức năng của các dịch vụ của chúng tôi khi chúng tôi gửi thư điện tử tới địa chỉ thư điện tử bạn đã đăng ký, đăng tải các thông báo trên Trang Web, hoặc sử dụng các phương tiện thích hợp khác thông qua Trang Web. Bạn được xem là đã chấp thuận việc trao đổi thông tin liên lạc điện tử từ FUN! JAPAN, bao gồm tất cả các thỏa thuận, thông báo và tiết lộ thông tin đáp ứng các yêu cầu pháp lý cho việc trao đổi liên lạc bằng văn bản.

Bản quyền

Tất cả các nội dung được cung cấp thông qua FUN! JAPAN (bao gồm nhưng không giới hạn, các ký tự, đồ họa, logo, nút biểu tượng, hình ảnh, các đoạn phim, clip âm thanh, các tài liệu được tải xuống dưới dạng kỹ thuật số và các dữ liệu đã được chỉnh sửa) là tài sản của FUN! JAPAN hoặc bên cung cấp nội dung của FUN! JAPAN, được bảo vệ bởi pháp luật về bản quyền của Nhật Bản và luật quốc tế liên quan đến bản quyền. Tất cả các tập hợp nội dung được cung cấp thông qua FUN! JAPAN là tài sản độc quyền của FUN! JAPAN và được bảo vệ bởi pháp luật về bản quyền của Nhật Bản và luật quốc tế liên quan đến bản quyền. Bạn không được sao chép, in lại hoặc nhân bản các nội dung được cung cấp thông qua FUN! JAPAN mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Cấp quyền và truy cập vào trang web

FUN! JAPAN hoặc các bên cung cấp nội dung cấp quyền cho bạn quyền cá nhân có giới hạn, không độc quyền, phi thương mại để sử dụng FUN! JAPAN với điều kiện là bạn phải tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này (không được phép chuyển nhượng hoặc nhượng quyền). Quyền này không bao gồm các nội dung sau: bán lại hoặc sử dụng FUN! JAPAN và các nội dung của FUN! JAPAN vì mục đích thương mại; thu thập hoặc sử dụng các danh sách sản phẩm, mô tả và giá cả; sử dụng lại FUN! JAPAN và nội dung của FUN! JAPAN (bao gồm nhưng không giới hạn, việc tạo ra bất kỳ sản phẩm phái sinh nào từ hoặc dựa trên FUN! JAPAN và các nội dung của FUN! JAPAN); tải xuống hoặc sao chép thông tin tài khoản của người khác; hoặc sử dụng các công cụ thu thập hoặc khai thác dữ liệu , ví dụ như khai phá dữ liệu hoặc rô-bốt.

FUN! JAPAN và các bên nhượng quyền, nhà cung cấp, nhà xuất bản, bên nắm quyền, và các bên nắm giữ nội dung khác bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng bởi Điều Khoản Sử Dụng hoặc các điều khoản khác. Bạn không được sao chụp, nhân bản, sao chép, bán, bán lại, truy cập, hoặc sử dụng FUN! JAPAN hoặc bất kỳ phần nào của FUN! JAPAN cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản rõ ràng từ FUN! JAPAN. Bạn không được tạo khung hoặc sử dụng công nghệ tạo khung để kết hợp bất kỳ logo hoặc bất kỳ thông tin nào khác có giá trị do FUN! JAPAN sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn, hình ảnh, ký tự, bố cục trang và biểu mẫu) mà không có sự chấp thuận bằng văn bản rõ ràng từ FUN! JAPAN. Bạn không được sử dụng trái phép FUN! JAPAN, và bạn chỉ có thể sử dụng FUN! JAPAN theo quy định pháp luật hiện hành. Giấy phép do FUN! JAPAN cấp có thể bị thu hồi, hủy bỏ hoặc chấm dứt và FUN! JAPAN có thể từ chối cung cấp dịch vụ và tạm ngừng tài khoản của bạn trong từng trường hợp do FUN! JAPAN toàn quyền quyết định mà không cần thông báo, nếu bạn sử dụng FUN! JAPAN vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng hoặc bất kỳ điều kiện áp dụng nào khác.

Tài khoản

Khi sử dụng Trang Web, bạn hiểu và đồng ý chịu trách nhiệm đối với tài khoản của mình, bạn sẽ bảo vệ mật khẩu của bạn và ngăn chặn việc truy cập trái phép vào máy tính của bạn. Ngay cả khi bên thứ ba truy cập vào tài khoản của bạn hoặc sử dụng tài khoản của bạn để truy cập vào Trang Web mà không có sự đồng ý hoặc cho phép của bạn, chúng tôi sẽ giả định rằng bạn đã thực hiện việc truy cập, và bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi nào thông qua việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn được yêu cầu phải thông báo đến chúng tôi ngay lập tức nếu tài khoản của bạn đã hoặc có thể đã bị sử dụng bởi một bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn. FUN! JAPAN bảo lưu quyền tạm ngừng và/hoặc chấm dứt việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn mà không cần thông báo trước, do chúng tôi toàn quyền quyết định. FUN! JAPAN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí điều tra, chi phí cho biện pháp phòng ngừa, phí luật sư, chi phí giấy tờ khiếu nại), các mất mát và tổn hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tạm ngừng tạm thời hoặc chấm dứt sử dụng Trang Web là kết quả của việc mật khẩu bị lấy cắp hoặc đánh mất, hoặc việc sử dụng trái phép của bên thứ ba đối với tài khoản của bạn, bất kể nguyên nhân do sự vi phạm có chủ ý, cẩu thả hoặc lý do khác.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ, tạm ngừng tài khoản, xóa hoặc điều chỉnh các nội dung, thay đổi hoặc ngừng các chương trình khuyến mãi hoặc chiến dịch quảng cáo mà không cần thông báo, do chúng tôi toàn quyền quyết định.

Điểm thưởng FUN! JAPAN

Điểm thưởng FUN! JAPAN (“FP”) có thể được sử dụng cho các mục đích sử dụng cụ thể do FUN! JAPAN chỉ định, chẳng hạn như để tham gia vào chiến dịch quảng cáo trên Trang Web và truy cập vào các bài viết độc quyền cho các thành viên của Trang Web.

FP có thể kiếm được bằng cách: đăng ký thành viên của Trang Web; đăng nhập vào Trang Web; tham gia vào trò chơi may mắn; trả lời bảng câu hỏi trên Trang Web; đăng ký yêu thích đối với các trang web cung cấp FP; chia sẻ các trang web này; bình luận về các trang web này; tham gia vào các chiến dịch quảng cáo; và các phương thức khác do FUN! JAPAN chỉ định.

Để tránh nhầm lẫn, các thành viên/người dùng tham gia vào các hoạt động/chương trình miễn phí.

FP không dùng cho mục đích thương mại và không có giá trị tiền tệ. Trừ khi có quy định khác, FP có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày đăng nhập cuối cùng của chủ tài khoản. Khi tài khoản bị chấm dứt, FP kiếm được bằng tài khoản bị chấm dứt đó sẽ ngay lập tức mất hiệu lực. Tất cả các FP sẽ ngay lập tức mất hiệu lực nếu Trang Web đóng cửa hoặc nếu Dự Án FUN! JAPAN bị chấm dứt. FP không thể chuyển nhượng được và không thể chuyển sang các chương trình có điểm thưởng khác. FP không thể được đổi bằng tiền mặt hoặc các loại điểm khác trong bất kỳ trường hợp nào. FP được cấp cho từng tài khoản cụ thể chỉ có thể sử dụng cho tài khoản cụ thể đó và không thể chuyển nhượng sang các tài khoản khác.

Các thay đổi của việc đăng ký

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin mà bạn đã đăng ký với FUN! JAPAN, bao gồm địa chỉ thư điện tử của bạn, bạn sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về các thay đổi đó một cách không chậm trễ. FUN! JAPAN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát và tổn thất (chẳng hạn như, việc không thể nhận được dịch vụ) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc khách hàng không cung cấp hoặc cập nhật thông tin đăng ký như các thông tin liên lạc.

Đối với trẻ vị thành niên

Nếu bạn được xác định là trẻ vị thành niên theo quy định pháp luật của nước bạn hoặc pháp luật nơi bạn cư trú, vui lòng đăng ký sau khi có chấp thuận từ người giám hộ hợp pháp, chẳng hạn như cha mẹ của bạn. FUN! JAPAN bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ và/hoặc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức nếu chúng tôi phát hiện hoặc nghi ngờ bạn chưa có được chấp thuận đó.

Xem xét, bình luận, kết nối và các nội dung khác

Là một người dùng của FUN! JAPAN, bạn có thể đăng tải bình luận, hình ảnh hoặc các nội dung khác, hoặc gửi các đề xuất, ý kiến, nhận xét, câu hỏi hoặc các thông tin khác, miễn là các nội dung không vi phạm pháp luật, khiêu dâm, mang tính đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, gây tổn hại đến các bên thứ ba, hoặc gây khó chịu và nó không xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ và không chứa đựng hoặc bao gồm các vi rút phần mềm, vận động chính trị, lời chào mời mang tính thương mại, thư dây chuyền, việc gửi thư điện tử hàng loạt, bất kỳ hình thức thư rác nào, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào theo bất kỳ pháp luật hiện hành nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ thư điện tử giả mạo, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc hành động theo cách thức gây hiểu nhầm cho người khác về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào.

Mặc dù FUN! JAPAN bảo lưu quyền, nhưng không bị bắt buộc phải xóa hoặc chỉnh sửa các nội dung đăng tải bởi người dùng, FUN! JAPAN không định kỳ xem xét, xác nhận hoặc xác minh các nội dung được đăng tải.

Trừ khi Trang Web nếu khác đi, khi bạn đăng tải nội dung hoặc truyền tải tài liệu đến FUN! JAPAN, bạn cấp cho FUN! JAPAN quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp phép thứ cấp để sử dụng, nhân bản, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản, dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị nội dung đó trên toàn cầu trên bất kỳ phương tiện nào. Bạn đã cấp cho FUN! JAPAN và các bên được nhượng quyền của FUN! JAPAN quyền sử dụng (các) tên bạn đã truyền tải liên quan đến nội dung này đã được họ lựa chọn. Bạn sẽ không thực hiện quyền nhân thân của tác giả đối với FUN! JAPAN hay bất kỳ bên được nhượng quyền nào của FUN! JAPAN. Bạn cam đoan và bảo đảm với FUN! JAPAN rằng bạn sở hữu và có quyền sử dụng hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung bạn đăng tải; nội dung là chính xác; việc sử dụng các nội dung bạn cung cấp không vi phạm Điều Khoản Sử Dụng và sẽ không gây tổn hại đến hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sở hữu trí tuệ) của bất kỳ bên thứ ba là cá nhân hoặc tổ chức nào; và bạn sẽ bồi thường FUN! JAPAN đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ nội dung bạn cung cấp. FUN! JAPAN không bảo đảm FUN! JAPAN sẽ ghi nhận chính xác hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào do bạn gửi hoặc đăng tải, và FUN! JAPAN sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các mất mát, thay đổi hoặc rò rỉ của toàn bộ hoặc một phần thông tin hoặc tài liệu, bất kể vì lý do nào. FUN! JAPAN bảo lưu quyền, nhưng không bị bắt buộc phải theo dõi bất kỳ hành vi nào, hoặc điều chỉnh hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào. FUN! JAPAN không nhận trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải.

Khiếu nại đối với vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

FUN! JAPAN tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tác phẩm được bảo hộ của mình đã bị sao chép hoặc sử dụng trên Trang Web theo phương thức cấu thành hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của bạn bị xâm phạm bởi Trang Web, vui lòng thông báo ngay với chúng tôi về hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cáo buộc đó.

Các mô tả sản phẩm

FUN! JAPAN không bảo đảm rằng bất kỳ mô tả sản phẩm nào hoặc các nội dung khác trên Trang Web là chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, được cập nhật và không có lỗi. Tuy nhiên, FUN! JAPAN sẽ nỗ lực hết sức để duy trì tính chính xác của mô tả sản phẩm mà FUN! JAPAN giới thiệu.

Các yêu cầu về phần mềm khi sử dụng FUN! JAPAN

Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng phiên bản mới nhất của các trình duyệt sau đây khi sử dụng FUN! JAPAN.

(Kể từ ngày 2/6/2014)

  • Google Chrome
  • FireFox
  • Internet Explorer
  • Safari

Việc gửi yêu cầu bởi bên thứ ba

FUN! JAPAN không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ bên thứ ba nào là tổ chức kinh doanh hoặc cá nhân nào hoặc bất kỳ hành động, sản phẩm, hoặc nội dung nào từ bên thứ ba. Chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ các điều khoản bảo mật và điều khoản sử dụng của các công ty này.

Miễn trừ trách nhiệm

Trừ khi được quy định khác đi bằng văn bản, FUN! JAPAN và tất cả các thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm (bao gồm cả phần mềm), và các dịch vụ khác mà bạn có thể sử dụng trên Trang Web được cung cấp bởi FUN! JAPAN trên cơ sở “nguyên trạng” và “hiện có”. Trừ khi được quy định khác đi bằng văn bản, FUN! JAPAN không thực hiện bất kỳ cam đoan và bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến hoạt động của FUN! JAPAN, Trang Web, hoặc các thông tin, nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm được đăng tải bởi FUN! JAPAN hoặc bất kỳ người dùng nào trên Trang Web. Bằng việc sử dụng FUN! JAPAN, bạn đang rõ ràng đồng ý sử dụng Trang Web và FUN! JAPAN và chấp nhận rủi ro khi sử dụng, và miễn trừ cho FUN! JAPAN khỏi bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào liên quan đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý và tổn thất nào từ các khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh là kết quả hoặc hậu quả của việc mất dữ liệu lưu trữ hoặc tạm ngừng máy chủ.

FUN! JAPAN không đưa ra các khuyến nghị về việc mua bán hoặc giữ lại các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc các ứng dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ đó (“Mua Bán”), một cách rõ ràng hay ngụ ý, bằng cách cung cấp bất kỳ thông tin nào có sẵn cho các khách hàng trên Trang Web (“Thông Tin Được Cung Cấp”). Do Thông Tin Được Cung Cấp có thể thay đổi tùy từng thời điểm, chúng tôi yêu cầu khách hàng đưa ra quyết định Mua Bán các sản phẩm và dịch vụ dựa trên sự đánh giá của bản thân mà không chỉ dựa hoàn toàn vào Thông Tin Được Cung Cấp bởi FUN! JAPAN. FUN! JAPAN không chịu trách nhiệm, không đảm nhiệm vị trí tư vấn, không trở thành một bên trong bất kỳ cuộc đàm phán mua bán hoặc hợp đồng nào giữa các khách hàng, bất kể sự tương tác diễn ra trên Trang Web hay không.

FUN! JAPAN không can thiệp vào bất kỳ cuộc thảo luận hoặc giao dịch nào giữa các khách hàng phát sinh từ việc sử dụng FUN! JAPAN và/hoặc Trang Web. Bất kỳ công việc, trao đổi, việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc xử lý sự cố nào phát sinh từ các giao kết giữa các khách hàng hoàn toàn là trách nhiệm và quyết định của các khách hàng đó. FUN! JAPAN không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ mất mát và tổn thất nào gây ra bởi các giao dịch bắt nguồn từ việc sử dụng Trang Web và/hoặc FUN! JAPAN, hoặc phát sinh từ Thông Tin Được Cung Cấp.

FUN! JAPAN sẽ không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm rằng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào là phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, và có thể bán được), trong phạm vi tối đa được cho phép theo pháp luật hiện hành, đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được tiếp cận và có được thông qua Trang Web, bất kể là ngụ ý hoặc rõ ràng. FUN! JAPAN không đảm bảo các thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm (bao gồm phần mềm), dịch vụ, máy chủ hoặc trao đổi thư điện tử bao gồm hoặc được cung cấp bởi FUN! JAPAN hoặc các dịch vụ khác không bị nhiễm vi rút hoặc các yếu tố gây hại khác. FUN! JAPAN không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, trực tiếp và gián tiếp, mang tính ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc không thể tránh khỏi, xuất phát từ việc sử dụng và truy cập vào FUN! JAPAN, ngoại trừ trường hợp được quy định rõ ràng theo pháp luật hiện hành.

Pháp luật điều chỉnh

Điều Khoản Sử Dụng được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Nhật Bản mà không xét đến việc xung đột pháp luật.

Các tranh chấp

Ngoài tòa án có thẩm quyền tài phán theo quy định pháp luật hiện hành, Tòa án Quận Thành phố Tokyo sẽ được chỉ định là tòa án có thẩm quyền tài phán bổ sung cho tất cả các tranh chấp liên quan đến việc truy cập Trang Web và Điều Khoản Sử Dụng. Đối với các khách hàng là các tập đoàn, Tòa án Quận Tokyo sẽ là tòa án có thẩm quyền tài phán duy nhất.

Các điều khoản hoạt động của Trang Web, sửa đổi và tách biệt

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản hoạt động của Trang Web, bao gồm giá cả đăng trên Trang Web tùy từng thời điểm. Các điều khoản này cũng sẽ giới hạn việc sử dụng FUN! JAPAN của bạn. FUN! JAPAN bảo lưu quyền đơn phương điều chỉnh, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc thay thế Trang Web, các chính sách, hoặc Điều Khoản Sử Dụng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang Web sau khi được thông báo về việc điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng tùy từng thời điểm sẽ bao hàm việc bạn chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng mới có hiệu lực.

Nếu có bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng vi phạm pháp luật, vô hiệu, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thi hành được, thì quy định đó sẽ được xem như tách biệt với Điều khoản này và không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và khả năng thi hành của các quy định còn lại.

Bộ phận quản lý

Trang Web được quản lý và điều hành bởi FUN! JAPAN. Đối với các quyền, đặc quyền và miễn trừ trách nhiệm do FUN! JAPAN nắm giữ và có thể thực hiện được bởi FUN! JAPAN theo Điều Khoản Sử Dụng này, FUN! JAPAN có thể thực hiện hoặc bảo lưu các quyền, đặc quyền và miễn trừ trách nhiệm đó.

Về tư cách thành viên trả phí ※Cập nhật ngày 6/3/2020

Khi đăng kí gói thành viên Premium của FUN!JAPAN, quý khách có thể sử dụng dịch vụ sau đây

  •  Nội dung học tiếng Nhật

■ Phí sử dụng dịch vụ

Phí sử dụng dịch vụ sẽ được hiển thị trên màn hình khi quý khách tiến hành mua gói thành viên, giá hiển thị là giá đã bao gồm thuế.

■ Các chi phí khác phát sinh phía người dùng ngoài giá gói thành viên

  • Cước phí dịch vụ viễn thông sẽ phát sinh từ quy định của các nhà mạng khi sử dụng internet để duyệt trang web, tải nội dung trên web, gửi và nhận e-mail, vân vân.
  • Ngoài ra, khi thanh toán phí dịch vụ của gói thành viên, quý khách có thể phải trả thêm phí thanh toán bằng thẻ tín dụng mà một số đơn vị phát hành thẻ yêu cầu. 

■ Thời điểm có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ

Trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của gói thành viên Premium, quý khách phải đăng ký làm thành viên và làm thủ tục thanh toán phí sử dụng theo quy định của công ty. Ngay sau khi chúng tôi xác nhận việc đăng ký và thủ tục hoàn tất, quý khách có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ. 

■ Về việc hoàn trả phí sử dụng dịch vụ

Do tính chất của sản phẩm (dịch vụ), chúng tôi không thể hoàn trả phí sử dụng dịch vụ một khi đã thanh toán.

■ Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán duy nhất là bằng thẻ tín dụng.

■ Thời gian thanh toán

Phí sử dụng dịch vụ gói thành viên Premium sẽ phát sinh mỗi tháng, kể từ ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sử dụng dịch vụ. Nếu quý khách không hủy gói thành viên theo phương thức quy định, trong thời gian muộn nhất là 24 giờ trước khi hết hạn gói thành viên cũ thì dịch vụ sẽ tự động được gia hạn, và quý khách sẽ phải thanh toán phí sử dụng dịch vụ cho 1 tháng tiếp theo kể từ ngày sau ngày kết thúc hợp đồng cũ. Chính sách này cũng sẽ được áp dụng cho các tháng sau đó. 

■ Hủy gói thành viên

Theo nguyên tắc, việc hủy gói thành viên có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, vì lý do hệ thống, quý khách không thể hủy vào ngày đầu tiên sau khi gói thành viên được gia hạn.

■ Các lưu ý khi hủy gói thành viên

Trong trường hợp hủy gói thành viên giữa thời hạn hợp đồng, phí sử dụng dịch vụ vẫn phát sinh đến ngày cuối cùng của thời hạn hợp đồng. Chúng tôi tính phí dịch vụ theo tháng nên sẽ không hoàn trả khoản phí quý khách đã nộp cho những ngày không sử dụng của tháng đó. Trong trường hợp này, quý khách vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ đến ngày cuối cùng của tháng hợp đồng ngay cả khi đã hủy giữa chừng. 

■ Các lưu ý khác

Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ này là người vị thành niên, việc thanh toán phí sử dụng dịch vụ được coi là được thực hiện bởi người đại diện hợp pháp của họ.

Câu hỏi

Hòm thư điện tử: [email protected]


Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Kính gửi Quý Khách hàng

Công ty Cổ phần Fun Japan Communications (sau đây gọi là "Fun Japan Communications") sẽ nỗ lực xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách theo quy định của “Luật bảo vệ thông tin cá nhân”, “Luật số hóa” và “Chính sách bảo mật thông tin cá nhân” của Công ty như dưới đây. Vui lòng xác nhận Chính sách bảo mật thông tin cá nhân dưới đây (sau đây gọi là "Chính sách này") trước khi cung cấp thông tin cá nhân của mình. Việc sử dụng dịch vụ này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đồng ý với Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này.

1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Fun Japan Communications sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích sau (sau đây gọi là "Mục đích sử dụng"):

A. Liên hệ và giải đáp thắc mắc của khách hàng (bao gồm cả xác minh danh tính).

B. Gửi email giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, v.v. của Fun Japan Communications và các doanh nghiệp đã ủy thác.

C. Gửi email mời tham gia khảo sát, thu thập ý kiến, cảm nhận về Fun Japan Communications và các doanh nghiệp đã ủy thác. Gửi quà tặng (có giá trị vật chất hoặc phi vật chất) cho hội viên để tổ chức chương trình khuyến mãi và đổi điểm.

D. Sử dụng cho các hoạt động tiếp thị của Fun Japan Communications như vận hành và quảng cáo trang web/mạng xã hội. (*1/2)

E. Cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba nhằm phục vụ cho các mục đích sử dụng nêu trên

(*1) Website của Fun Japan Communications sử dụng cookie, v.v. (bao gồm web beacon, UID và các công nghệ khác, sau đây gọi chung là "Cookie, v.v.") để thu thập dữ liệu của Quý khách, bao gồm lịch sử mua sắm, lịch sử cung cấp dịch vụ, lịch sử duyệt web và các hoạt động khác; thông tin về thiết bị đang sử dụng, thông tin mạng (như địa chỉ IP, v.v.), v.v. Những dữ liệu này được coi là thông tin cá nhân hoặc thông tin liên quan đến khách hàng và được sử dụng để phân tích, phát triển, cải thiện, nâng cao sản phẩm và dịch vụ, đồng thời giúp đề xuất các quảng cáo, thông tin, v.v. về sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích, thị hiếu, xu hướng, v.v.

(*2) Fun Japan Communications thu thập một số dữ liệu phi cá nhân (bao gồm lịch sử mua sắm, thông tin vị trí, lịch sử duyệt web và các hoạt động khác, thông tin thiết bị, thông tin mạng (như địa chỉ IP) có được thông qua cookie) từ các bên thứ ba. Dữ liệu này sẽ được sử dụng kết hợp với thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp trước đó để phát triển, cải thiện, nâng cao sản phẩm và dịch vụ, đồng thời giúp đề xuất quảng cáo, thông tin, v.v. về sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích, thị hiếu, xu hướng, v.v.

2. Xử lý thông tin cá nhân

Khi cung cấp dịch vụ này, Fun Japan Communications thu thập các thông tin sau của khách hàng: Đây chỉ là ví dụ về một số thông tin cá nhân, phạm vi thu thập thông tin cá nhân có thể thay đổi tùy thuộc vào nội dung cụ thể.

A. Thông tin liên hệ cá nhân

 Họ tên, giới tính, ngày sinh, tuổi tác, quốc gia cư trú, địa chỉ email, v.v.

B. ID và tên Facebook.

C. Địa chỉ IP.

D. Thông tin này có thể bao gồm các thông tin giao dịch, lịch sử duyệt web, khảo sát, thông tin về chương trình khuyến mãi, yêu cầu, khiếu nại và đánh giá dịch vụ, v.v.

E. Thông tin truy cập như cookie, thông tin web beacon, nhật ký truy cập, và thông tin thiết bị, v.v.

3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

(1) Nhằm hỗ trợ việc cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của các doanh nghiệp đã ủy thác, Fun Japan Communications sẽ chia sẻ với các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ và các cơ quan liên quan một số thông tin cá nhân của khách hàng như họ tên, giới tính, tuổi tác, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng và các thông tin cá nhân cần thiết khác thông qua phương tiện điện tử, v.v. và chỉ giới hạn trong phạm vi được cho phép.

(2) Nhằm giải đáp các thắc mắc, ý kiến, yêu cầu và phản hồi của Quý khách liên quan đến dịch vụ và chương trình khuyến mãi, Fun Japan Communications sẽ chia sẻ với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp tổ chức chương trình khuyến mãi, và các cơ quan, tổ chức liên quan khác nhận được các thắc mắc ấy một số thông tin cá nhân của khách hàng như họ tên, giới tính, độ tuổi, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng và các thông tin cá nhân cần thiết khác thông qua phương tiện điện tử, v.v. và chỉ giới hạn trong phạm vi được cho phép.

(3) Nhằm hỗ trợ việc cung cấp thông tin phục vụ cho mục đích tổ chức các chương trình tích điểm và đổi thưởng, khuyến mãi, quà tặng, sự kiện và các hoạt động xúc tiến bán hàng khác cho cả Fun Japan Communications và đối tác liên kết, Fun Japan Communications sẽ chia sẻ với các đối tác một số thông tin cá nhân của khách hàng như họ tên, giới tính, độ tuổi, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin mua hàng, v.v. thông qua phương tiện điện tử, v.v. và chỉ giới hạn trong phạm vi được cho phép.

(4) Nhằm giám sát, ngăn chặn, phân tích và thực hiện các biện pháp đối phó chống lại hoạt động gian lận để xây dựng môi trường sử dụng dịch vụ an toàn cho khách hàng, Fun Japan Communications sẽ chia sẻ với các cơ quan công quyền, cơ quan điều tra, đối tác, v.v. một số thông tin cá nhân của khách hàng như họ tên, giới tính, tuổi tác, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng và các thông tin cá nhân cần thiết khác thông qua phương tiện điện tử, v.v. và chỉ giới hạn trong phạm vi được cho phép.

(5) Fun Japan Communications cam kết chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba khi có sự đồng thuận từ khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật thông qua phương tiện điện tử, v.v.

4. Ủy thác thông tin cá nhân của khách hàng

Fun Japan Communications có thể ủy thác toàn bộ hoặc một phần hoạt động xử lý thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba để thực hiện các công việc như đóng gói và vận chuyển sản phẩm, hoặc cho các mục đích sử dụng khác được nêu tại mục 1 ở trên hoặc cho các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong trường hợp này, Fun Japan Communications sẽ lựa chọn nhà thầu phụ dựa trên các tiêu chuẩn của công ty, và ủy thác thông tin cá nhân sau khi ký kết hợp đồng quy định về bảo mật thông tin, v.v.

5. Sử dụng chung thông tin cá nhân

(1) Các mục thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng như họ tên, giới tính, tuổi tác, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ID và thông tin nhận dạng khác (bao gồm cookie), lịch sử mua hàng, thông tin vị trí, lịch sử duyệt web và các hoạt động khác.

(2) Phạm vi người dùng chung

Công ty thuộc tập đoàn JTB

(3) Mục đích sử dụng

Thông tin sẽ được sử dụng chung trong phạm vi mục đích sử dụng được nêu tại mục (1) ở trên.

(4) Người chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng chung theo luật pháp Nhật Bản

Công ty cổ phẩnFun Japan Communications

6. Chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài

(1) Nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, chiến dịch, v.v. của các doanh nghiệp mà Quý khách đã yêu cầu, Fun Japan Communications sẽ thông báo đến Quý khách quốc gia/khu vực nơi thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được cung cấp, và sau đó có thể chuyển giao thông tin cá nhân của Quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba khác có trụ sở tại quốc gia/khu vực liên quan Trong trường hợp này, các điều khoản được quy định như dưới đây:

・Quốc gia/khu vực chuyển giao thông tin

Fun Japan Communications sẽ thông báo đến Quý khách bằng lời nói, bài đăng trên trang web, email, v.v.

・Các chế độ liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân do bên thứ ba thực hiện tại quốc gia/khu vực liên quan được công khai trên trang web của Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân. Vui lòng kiểm tra mục “Khảo sát các chế độ bảo vệ thông tin cá nhân ở nước ngoài” trên trang này. (Tham khảo:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/

(2) Fun Japan Communications có thể chuyển giao thông tin cá nhân sau khi đã thực hiện các biện pháp như ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ ở nước ngoài nhằm đảm bảo các nhà thầu phụ này thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.

7. Bảo vệ thông tin cá nhân

Fun Japan Communications sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ phù hợp, hợp lý trên phương diện kỹ thuật và quản lý
nhằm quản lý phù hợp và ngăn ngừa rò rỉ, mất mát hoặc hư hại thông tin cá nhân. Fun Japan Communications cam kết việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân sẽ được quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt trong phạm vi dịch vụ chính đáng dưới sự kiểm soát của người quản lý bảo mật thông tin được bổ nhiệm dựa trên Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Fun Japan Communications, tức công ty vận hành. Các biện pháp bảo vệ cụ thể như sau:

A. Hoạch định Chính sách bảo mật thông tin cá nhân nhằm tuân thủ pháp lệnh và đảm bảo xử lý đúng cách thông tin cá nhân.

B. Lấy đó làm kim chỉ nam, quy định các quy trình liên quan đến việc thu thập, sử dụng, cung cấp, hủy bỏ, v.v. thông tin cá nhân.

C. Bố trí người quản lý xử lý thông tin cá nhân và quy định người phụ trách xử lý thông tin cá nhân tại từng bộ phận.

Đồng thời, bảo trì hệ thống báo cáo và liên lạc với người quản lý xử lý thông tin cá nhân trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ vi phạm pháp lệnh hoặc quy định.

D. Thực hiện tự kiểm tra định kỳ về tình trạng xử lý dữ liệu cá nhân, đồng thời thực hiện kiểm toán bởi bộ phận kiểm toán.

E. Trong trường hợp ủy thác nghiệp vụ bao gồm xử lý thông tin cá nhân, Fun Japan Communications quy định các điều khoản liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân trong hợp đồng, v.v.

F. Thực hiện đào tạo định kỳ cho người lao động về việc xử lý thông tin cá nhân.

G. Nêu rõ các điều khoản liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân trong nội quy lao động, v.v.

H. Tiến hành quản lý việc ra vào của người lao động, đồng thời quy định và thực hiện các biện pháp bảo quản và tiêu hủy tài liệu, phương tiện điện tử, v.v. có chứa thông tin cá nhân.

I. Triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa trộm cắp hoặc mất mát thiết bị, chẳng hạn như cài đặt mật khẩu và các biện pháp điều khiển từ xa.

J. Thực hiện các biện pháp kiểm soát quyền truy cập để giới hạn phạm vi cơ sở dữ liệu, v.v. mà người lao động có thể xử lý.

K. Đưa vào các cơ chế để bảo vệ hệ thống khỏi sự truy cập trái phép từ bên ngoài hoặc phần mềm trái phép.

L. Một phần dữ liệu chứa thông tin cá nhân được bảo quản ở nước ngoài sau khi xác nhận khái lược Quy định bảo vệ thông tin cá nhân và thực hiện các biện pháp như ký kết hợp đồng về việc xử lý thông tin cá nhân giữa các nhà thầu phụ, v.v.

8. Thông báo, tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, xóa một phần và đình chỉ sử dụng, xóa toàn bộ, đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba mục đích sử dụng thông tin cá nhân

A. Quý khách có thể yêu cầu xác nhận dữ liệu cá nhân của mình, thông báo, tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, xóa một phần, đình chỉ sử dụng hoặc đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba mục đích sử dụng thông qua liên kết “Liên hệ” trên trang web này.

B. Thủ tục xóa một phần hoặc xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân do Fun Japan Communications nắm giữ có thể không hợp lệ hoặc không đầy đủ do thuộc tính của dữ liệu cá nhân được nắm giữ. Trong trường hợp này, Fun Japan Communications sẽ ngừng sử dụng dịch vụ hoặc ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho nhà thầu phụ theo yêu cầu của cá nhân đó.

C. FUN! JAPAN có thể duy trì dữ liệu sao lưu trong trường hợp mất dữ liệu do hỏng máy tính, trường hợp bất khả kháng khác hoặc do lỗi của con người. Do thuộc tính của dữ liệu, khách hàng không thể tiến hành bất kỳ thủ tục nào để xác minh dữ liệu sao lưu.

9. Thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên

FUN! JAPAN triển khai các biện pháp bảo vệ kỹ lưỡng đối với thông tin liên quan đến trẻ vị thành niên tương tự như đối với thông tin liên quan đến người trưởng thành. Tuy nhiên, tại FUN! JAPAN, nếu trẻ vị thành niên sử dụng các dịch vụ của FUN! JAPAN, trẻ có thể cần đến sự cho phép của người giám hộ.

10. Địa chỉ liên hệ về thông tin cá nhân

Mọi thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng xem trang trợ giúp.

11. Bảo mật trang web

Nhằm tăng cường bảo mật và bảo vệ thông tin khỏi bị đánh cắp, làm nhiễu hoặc giả mạo, các dịch vụ của FUN! JAPAN sử dụng công nghệ SSL (Secure Sockets Layer) cho các trường hợp nhập thông tin quan trọng có khả năng xác minh danh tính của một cá nhân.

12. Thay đổi chính sách

 Fun Japan Communications có quyền thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản này nhằm tuân thủ Đạo luật này và các pháp lệnh hiện hành, cũng như vì bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi đánh giá là cần thiết một cách hợp lý. Những thay đổi như vậy sẽ được đăng tải trên trang web này ngay khi có thể. Vui lòng tham khảo các điều khoản này thường xuyên và/hoặc khi Quý khách đăng nhập vào trang web này. Nếu Quý khách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên trang web này sau khi những thay đổi đó có hiệu lực, Quý khách sẽ được coi là đã đọc kỹ và đồng ý với những thay đổi đó. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều khoản được sửa đổi, Quý khách có thể sẽ không đăng nhập được vào tài khoản của mình trên trang web này. Trong trường hợp đó, khả năng của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của Quý khách và thực hiện các dịch vụ cho Quý khách có thể sẽ bị ảnh hưởng.

13. Luật điều chỉnh và Thẩm quyền tài phán

Chính sách này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Nhật Bản. Ngoài ra, Quý khách đồng ý rằng các tòa án Nhật Bản sẽ có thẩm quyền tài phán duy nhất đối với mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách này.


Công ty cổ phẩnFun Japan Communications

NBF Shinagawa Tower 5F, 2-16-5 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075

Tổng giám đốc: Yamauchi Hiroyo